Eratee sulgemise ettepanek

Eile jõudsin oma asjadega niikaugele, et valmistasin ette ja saatsin välja kirja “Eratee sulgemise ettepanekuga”. Eesmärk on Vardja tee minu kinnistu põhjapiirist alates tõkkepuuga võõrastele sõidukitele sulgeda, võimaldades samas maaomanike vaba juurdepääsu oma maatükkidele. Selline teguviis ei pruugi kõigile Vardjal vabalt käima harjunuile küll meeldida aga hoiab samas tee terve ning tee ääres olevad kinnistud puhtad. Minu jaoks kaovad ära ebameeldivad kihutajad. Piirang ei kehti omal jalal Vardjale minejatele! Põhimõttelise nõusoleku tõkkepuu paigaldamiseks on andnud kõik maaomanikud va. üks, kellega mul ei ole õnnestunud silmast silma kohata. Loodetavasti nõustub temagi kui kirja on kätte saanud. Sellisel juhul saab tõkkepuu paigaldamisega alustada juba juunikuus.

Eratee sulgemise ettepanek

Paide, 03.06.2008

Lugupeetud Maaomanik,

Asjaolud: 2005. aastal teostati Rõhu külas maaparandustöid. Sellega seoses rajati Vardjani viiva tee vesisema osa muldkehale sadevete kraavid ja kaks truupi. 2006. aastal teostati teel täiendavad planeerimistööd, et pääseda maaomanikele kuuluvate kinnistuteni ajaloolise tee kaudu.

Vahetult peale teostatud töid on tee kasutamine tõusnud kordades.

Pinnase sulamise, vihma või muude liikumist mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ning pidev tee- ja ilmastikuolusid mittearvestav liikumine teed kahjustanud. Seepärast soovime vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale Teeseadusele selle sulgeda.

Teeseaduse § 52 kohaselt on eratee tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Teeseaduse § 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib erateed kasutada kinnisasja omaniku loata.

Teeseaduse § 33 lõige 8 sätestab, et erateed ja reaalservituudiga erateed ning tasulist teed peab tee omanik lubama tasuta kasutada alarmsõidukil ja erakorralise või sõjaseisukorra ajal kaitseväe sõidukil. Muudel sõidukitel peab tee omanik lubama teed tasuta kasutada ainult juhul, kui avalikult kasutatav tee on avarii või loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks suletud.

Koeru valla avalikus kasutuses on tee nr 17 (kaardil tähistatud punase joonega). Vastavasisulise märgi koos tõkkepuuga soovime paigaldada kinnistu 31402:002:0165 põhjapiirile ning väljastame igale maaomanikule võtme tõkkepuu avamiseks.

Teavitame Koeru valda ja paigaldame Rõhu ristmikule vastavasisulise Maanteeametiga kooskõlastatud märgi viitega 1 km pärast tupik.

Kõik kulud seoses tee sulgemise, märkide paigaldamise ja asjaajamisega võtab avaldaja enda kanda.

Teiepoolseist tee sulgemise ja märkide paigaldamisega mittenõustumisest palun teavitada kirjalikult (Marko Mänd, Pikk 4-3, 72713 Paide või marko@hong.ee) 30 päeva jooksul ettepaneku saamisest.

Lisa: piirkonna kaart

Lugupidamisega

Marko Mänd
GSM: +372 5125240
E-post: marko@hong.ee

Leave a Reply